Den Emperor Pink - DEP
Den Lucian Pink - LCP
Den Lady Pink - LYP
Den Channel - CHM
Den Hiang Beauty - HB
Den Woon Leng - WL
Den Anna - ANNA
Den Imperial Pink - DIP
Den Miki Pink - DMP
Den Channel Pink - CHNP
Den Cherry Sunshine - CSP
Den Smile Islands - DSI